تیم اکسترا در نگه داشتن من در کار بزرگ است، آنها همیشه چیزی دیگری را خط به خط انجام می دهند.
سارا توسلی
مدیر و سئو